Голова Ради молодих учених КДПУ

МАКАРЕНКО

Макаренко Ірина Євгенівна

 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

e-mail: i.makarenko@ukr.net

Освіта:

2003-2008: Криворізький державний педагогічний університет.

Фізико-математичний факультет

Диплом магістра – спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика». Кваліфікація – викладач фізики, вчитель астрономії та основ інформатики.

2008-2011: Криворізький державний педагогічний університет

Аспірантура з 01.09.2008 по 01.10.2011, зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання

Тема дисертації: Дидактичні умови моніторингу якості процесу навчання у старшій школі (Захист дисертації відбувся у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2012 р.).

Наукові інтереси: педагогіка, психологія, менеджмент, політологія, моніторинг якості освіти, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, професійно-особистісне самовдосконалення педагогів, лідерство.

Здобутки:

 1. 2008 р. - Академічна стипендія Президента України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.03.2008 № 274).

 2. 2017 р. - Лауреат стипендії імені В.Ф. Бизова (призначається за ініціативи міського голови 10 кращим молодим ученим міста Кривий Ріг).

Громадська робота:

 1. Член громадської організації «Молодь Кривбаса» (реалізація молодіжної політики міста, участь у благодійних акціях, волонтерських заходах тощо) з 2007 року;

 2. Член Робочої групи з гендерної просвіти та освіти при МФО (міжфракційне депутатське об’єднання) «Рівні можливості» / Equal Opportunities Caucus з 2016 року.

(забезпечення дотримання принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в освіті; сприяння гендерній освіті викладачів).

Основні наукові публікації:

1. Макаренко І.Є. Принципи ефективного формування системи педагогічного менеджменту / І.Є. Макаренко // Освітній менеджмент: проблеми теорії та практики: [монографія] / [Т.О.Дороніна, С.М.Амеліна, В.В.Гаманюк та ін.]; за ред. Т.О. Дороніної. - Кривий Ріг: ТОВ ВНП "Інтерсервіс", 2014. - С.52 - 60.

2. Макаренко І.Є. Проблема феномену «самоефективність» у педагогічній теорії та практиці / Ірина Євгенівна Макаренко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 28 / Глухівський НПУ ім. О.Довженка; редкол.: О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. – 234 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 28).- С. 157-164.

3. Макаренко І.Є. Управлінська діяльність учителя в цілісній системі педагогічного менеджменту / І.Є. Макаренко. – Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. - №4 (55), грудень 2016. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2016. – С. 269 – 274.

4. Макаренко І.Є. Коучинг високої ефективності у професійній діяльності менеджера освіти / І.Є. Макаренко // Інноваційний менеджмент у закладах освіти [зб. матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 березня 2016р. -  Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – С. 44-50.

Заступник голови Ради молодих учених КДПУ

 

ШИРОКОВА

 

Широкова Маргарита Сергіївна

 кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та економіки

e-mail: shirokovarita@gmail.com

Освіта:

Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету, спеціальність: «Економічна кібернетика», 2005 р

Тема дисертації: Імідж та корпоративний соціальний капітал установ банківської системи: характер взаємовпливу, Інститут соціології Національної академії наук України, 2010 р.

Наукові інтереси: Соціологія, економіка, економічна соціологія, економічна кібернетика, моделювання економіки, бізнес-аналітика, соціальні організації, підприємництво, менеджмент, корпоративний імідж, соціальний капітал, сервісизація економіки, сфера сервісу, сталий розвиток, підприємницькі структури, лідерство, лояльність споживачів, споживання послуг.

Здобутки:

1.      2008 р. - Стипендіат Кабінету Міністрів України

2. 2014-2016 рр. - Учасник проекту Tempus IV «Вища інженерна освіта для екологічно стійкого промислового розвитку» 543966-TEMPUS-2013-BE-TEMPUS-JPCR

3. 2017-2018 рр. - Лідер команди КДПУ, яка з проектом «Імідж університету як результат формування його соціального капіталу» бере участь у Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України Британської Ради в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика Британія), а також за підтримки Міністерства освіти і науки України

Громадська робота:

 1. Член Української Соціологічної асоціації з 2006 р.
 2. Експерт-тренер школи молодіжного лідерства «ПроЯв» на базі КДПУ (з 2017 р.).

Основні наукові публікації:

 1. Широкова М.С. Європейський досвід підготовки інженерів для сталого розвитку : монографія / Заг. ред. В. Шатохи. – Дніпропетровськ : «Дріант», 2016. – 92 с.

 2. Широкова М.С. Сервісизація підприємницьких структур як перспективна бізнес-практика // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 69-70. – С. 183-189.

 3. Широкова М.С. Сервіс-домінуюча логіка постіндустріальної модернізації // Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : моногр. / [за ред. С.М. Шкарлета, В.Г. Маргасової]. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – 618 с. – С. 94-108.

 1. Широкова М.С.  Педагогічний університет: у пошуках регіональної моделі лідерства // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». Тематичний вип. «Університет і лідерство». – Київ, 2017. – №2 (дод. 1). – С. 49-52 (у співавторстві з В.О. Турським).

Секретар Ради молодих учених КДПУ

Захарова

Захарова Наталія Олександрівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри німецької мови та літератури з методикою викладання

e-mail: nathulya116@gmail.com

Освіта:

2005-2010 рр. - Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (французька, англійська)», кваліфікація: вчитель французької мови і англійської мови та зарубіжної літератури.

2010-2013 рр. - аспірантура ХНПУ імені Г.С. Сковороди при кафедрі романської філології.

2015 р. – отримання вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 – романські мови.

Наукові інтереси: дослідження художнього дискурсу в аспекті інтегративної прагматики; лінгвістична теорія Г. Гійома.

Основні наукові публікації:

 1. Медведева Н. А. Интерпретация сегментированных высказываний во французском языке / Н. А. Медведева // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2011. – № 973. – С. 178–182.
 2. Мєдвєдєва Н. О. Сегментація як прояв емерджентності (на матеріалі сучасного французького художнього дискурсу) / Н. О. Мєдвєдєва // Східнослов’янська філологія: зб. наук. пр. / Горлівський ін-т іноземних мов; Донецький нац. ун-т. – Горлівка : Видавництво ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. –   С. 111–117. – (Серія Мовознавство; Вип. 25).
 3. Miedviedieva N. O. La dislocation dans les énoncés interrogatifs (sur le matériel de la littérature française contemporaine) / N. O. Miedviedieva // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 14. – С. 239–246.

 

Член Ради молодих учених КДПУ від психолого-педагогічного факультету

gorbacheva

Горбачова Ольга Юріївна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології.

e-mail: gorbacheva1234567890@gmail.com

Освіта:

2002-2007 рр. - Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність: «Початкова освіта», кваліфікація: «Магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки, вчитель початкових класів та вчитель мови (англійської) в початкових класах».

2010-2013 рр. - аспірантура при кафедрі практичної психології Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; 2013 р. - захист кандидатської дисертації.

Наукові інтереси: смислова сфера особистості; тьюторський супровід професіоналізації студентів.

Громадська робота:

керівник студентського волонтерського психологічного центру «ТУРБОТА».

Основні наукові публікації:

 1. Горбачова О.Ю. Етнопсихологія: навчально-методичний посібник для студентів та викладачів психології вищих педагогічних навчальних закладів. – 2-е вид. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ»,  2014. – 100 с.
 2. Горбачова О.Ю. Аксіологія психологічної готовності до навчання [монографія] / О.Ю. Горбачова // К: НВП «Інтерсервіс», 2015. – 266с.
 3. Горбачова О.Ю. Динаміка мотивів учіння студентів в структурі професійної компетентності / О.Ю.Горбачова // Вісник ХПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ, 2016. – Вип. 52. – С.20-28 (збірник зареєстровано в Index Copernicus, Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Research Bible, BASE (Bielefeld Academic Search Engine).

 

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету мистецтв

Захар Дубовой

Дубовий Захар Сулейманович

аспірант ІІ року навчання

e-mail: zdubovoi@gmail.com

Освіта:

2011-2016 рр. – Криворізький державний педагогічний університет, факультет мистецтв, музично-хореографічне відділення.

З 2016 р. – аспірантура при кафедрі педагогіки та методики технологічної освіти Криворізького державного педагогічного університету. Спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Тема дисертаційної роботи: "Формування самостійності майбутніх учителів музики у процесі дистанційного навчання".

Наукові інтереси: дистанційна освіта, самостійне навчання, інноваційні технології.

Основні наукові публікації:

 1. Дубовий З.С. Специфіка актуалізації самостійності майбутніх учителів музики у процесі дистанційного навчання. – / З.С. Дубовий. - Збірник наукових праць «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки», вип. №150,  Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, м. Кропивницький,- 2017.

 2. Дубовий З.С. Самостійність як необхідна складова підготовки майбутнього учителя музики в процесі дистанційного навчання. / З.С. Дубовий - Збірник наукових праць "Вісник"  Серія: Педагогічні науки, Вип. №4, Житомирського державного університету імені І. Франка, м. Житомир – 2016.

 1. Дубовий З.С. Сутність та зміст самостійності студентів інститутів мистецтв педагогічних університетів. / З.С. Дубовий. - Збірник наукових праць "Гуманізація навчально-виховного процесу" №3, Донбаського державного педагогічного університету, м. Харків. - 2016 р.

 

Член Ради молодих учених КДПУ від природничого факультету

IMG 7490

Кучерган Єлизавета Валеріївна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізичної культури та методики її викладання

e-mail: kucherganchik979@gmail.com

Освіта:

2008-2013 рр. - Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність: «Біологія», кваліфікація: «викладач біології, вчитель екології та практичний психолог у навчальних закладах».

2013-2016 рр. - аспірантура при кафедрі педагогіки Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 2017 р. - захист кандидатської дисертації.

Тема дисертації: «Формування валеологічного складника в змісті підготовки майбутніх учителів (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»,

Наукові інтереси: вся тематика наукових досліджень, що стосується проблем здоров’я та фізичного виховання.

Основні наукові публікації:

 1. Кучерган Є. В. Педагогічна ортобіотика: методичні рекомендації до самостійної роботи та індивідуальні завдання для студентів денної форми навчання / Є. В. Кучерган. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2016. – 136 с.
 2. Кучерган Є. В. Історія фізичної культури: методичні рекомендації до самостійної роботи та індивідуального завдання для студентів денної форми навчання / Є.В. Кучерган. - Кривий Ріг: КДПУ, 2017. - 56 с.

 

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету української філології

МИШАЛОВА

Мішалова Олена Віталіївна

 кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

e-mail: elenmishalova@gmail.com

Освіта:

2000-2005 рр. - Криворізький державний педагогічний університет, історичний факультет

2006-2009 рр. - аспірантура при кафедрі філософіїї Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю «Соціальна філософія та філософія історії»;   2010 р. - захист кандидатської дисертації (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Тема дисертації: “Проблема історичного наратива у сучасній філософії історії”).

Наукові інтереси: аналітична філософія історії, наративна філософія історії, аналітична філософія.

Здобутки:

-          Листопад 2015: грант для молодих вчених від Міжнародного інституту етики та проблем сучасності і кафедри філософії Українського католицького університету (Дослідницький проект: «Структурні та змістовні особливості форм організації історичного знання»).

Основні наукові публікації:

1. Мішалова О.В. Історичні твердження та поняття як конструктивні елементи історичної дійсності // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2016. – Вип. 17. – С. 94-125.

2.  Мішалова О.В. Історична дійсність та факт у світлі ідей Л. Вітгенштейна // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ», 2014. – Вип. 15. – С. 175-185.

3. Мішалова О.В. Неокантіанські витоки сучасної наративної філософії // Вісник Дніпропетровського університету. – 2012. – Т. 20. - № 9/2.: Сер.: Філософія. Соціологія. Політологія. – Вип. 22 (4) - С. 52 – 57.

4. Мишалова Е.В. Исторический нарратив как форма организации и репрезентации исторического знания // Философия и эпистемология науки. – 2012. – Т. XXXI. - № 1. – С. 157 – 173.

У 2012 було здійснено науковий переклад статті нідерландського філософа історії Кріса Лоренца (“Historical Knowledge and Historical Reality: A Plea for “Internal Realism”; опубліковано у Москві (РФ): Лоренц Кр. Историческое знание и историческая действительность: в защиту «внутреннего реализма» (пер. с англ. Е.В. Мишаловой и О.П. Панафидиной) // Личность. Культура. Общество. – 2012. – Т. 14. – Вып. 1. (№ 69-70). – С. 70 – 81; Вып. 2. (№ 71-72). – С. 89- 98; Вып. 3. (№ 73-74). – С. 71-89).

 

Член Ради молодих учених КДПУ від фізико-математичного факультету

Медведєв

Медвєдєв Дмитро Геннадійович

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики та прикладної математики

e-mail: dimaKrRog@gmail.com

Освіта:

2002-2007 рр. - Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність: «Інформатика», кваліфікація: «Математик-програміст, інженер-програміст, вчитель математики».

2013 р. - захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту, (НУ «Львівська Політехніка»).

Тема дисертації: «Автоматизоване визначення морфологічних параметрів зображень об’єктів з розмитими краями»

Наукові інтереси: математика, кібернетика, штучний інтелект.

Основні наукові публікації:

 1. Медведєв Д. Г. Інформаційна система визначення морфологічних параметрів еозинофілів / Д. Г. Медведєв. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 2012. – Вип.. 10. – С. 67-74.
 2.  Медведев Д. Г. Метод выделения контуров объектов с нечеткими краями на цветных изображениях / Д. Г. Медведев // Цифровая обработка сигналов, 2014. – №3. – С. 62-67.

 

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету іноземних мов

ПАЛЬЧИКОВА

Пальчикова Олександра Олександрівна

 кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології

e-mail: apalchikova@gmail.com

Освіта:

2005-2010 рр. - Криворізький державний педагогічний університет, факультет іноземних мов, спеціальність – 0101 «Педагогічна освіта» 8.010103 Мова та література (англійська).

2012-2015 рр. - аспірантура Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю «Теорія та методика навчання (українська мова)»;        

2016 р. - захист кандидатської дисертації.

Тема дисертації: «Реалізація крос-культурного підходу до навчання української мови іноземних студентів».

Наукові інтереси: діалог культур, крос-культурна комунікація.

Основні наукові публікації:

1. Пальчикова О. О. Калейдоскоп культур (рівень В 1) : [навчальний посібник] / З. П. Бакум, О. О. Пальчикова. – Кривий Ріг, 2014. – 101 с.

2. Palchickova А. System of exercises in formation of foreign students’ cross-cultural competency / А. Palchickova // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2015. – № 1–2. – Pp. 107–109.

3. Palchyckova O. Linguodidactic aspect of teaching English as a foreign language / O. Palchyckova // Journal Association 1901 “SEPIKE”. – 2017. – Ed. 16. – Pp. 59–61. 

 

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету географії, туризму та історії

ШЛЯХТИЧ

Шляхтич Роман Петрович

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та правознавства

e-mail: kliorpsh@ukr.net

Освіта:

2001-2006 рр. - Криворізький державний педагогічний університет, історичний факультет

2012 р. - захист кандидатської дисертації.

Тема дисертації: «Протистояння ОУН(Б), УПА та радянської влади на території Західної України у повоєнний час (1945 – сер. 1950-х рр.)».

Наукові інтереси: діяльність підпілля ОУН(Б) на Сході України в роки окупації та в повоєнний час; повсякденне життя населення України в роки окупації; німецькі та радянські репресії в роки Другої світової війни.

Основні наукові публікації:

 1. Шляхтич Р.П. Лихоліття 1941-1945 р.р. / В. В. Стецкевич, В. О. Шайкан, Р. П. Шляхтич, Є. М. Левченко.- Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2015.- 521 с.
 2. Шляхтич Р.П. Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій:збірник статей: у 5 т. - Т. 4: Каральні органи радянської влади проти націоналістичного підпілля / Упорядники: Бородін Є. І., Іваненко В.В. : Каінова О. В.; Прокопенко Л. Л.; Шляхтич Р. П.; Хобот П. В. Дніпро: Дніпропетровська обласна редколегія по підготовці й виданню тематичної серії книг «Реабілітовані історією»; вид-во «Монолит», 2016, 216 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2339
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28