6284

Графік консультацій

практичного психолога Даценко Оксани Анатоліівни 

на ІІ семестр 2018-2019 н.р. 

 

Середа - 11.00 - 16.00 

П'ятниця  - чисельник - 10.30 - 12.30; знаменник - 14.00 - 16.00

4024

Едик

едмк2

едик3

3238

У Веселому вулику завжди весело! Днями наші діти робили їжачків! Дякуємо нашим вихователям-методистам за допомогу!!!

еж

еж2

 

3244

У Веселому вулику під керівництвом досвідчених вихователів наші діти займаються творчістю.

 

 пальчики рисуют

Малюємо пальчиками)

 

Герман и розы

лепка из теста

Ліпимо із солоного тіста

 

 

клеим листочки

3179

эмблема

 

 

 

3177

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр соціального розвитку Криворізького державного педагогічного університету

 

І. Загальні питання

 1. Центр соціального розвитку Криворізького державного педагогічного університету  (далі – Центр) забезпечує соціальний супровід студентства, студентських сімей та працівників університету.
 2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України  «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, Статутом Державного вищого навчального закладу «Криворізький державний педагогічний університет» та цим Положенням.

 

ІІ. Основними завданнями центру є:

 1. Організація та проведення системи соціальних заходів, які передбачають сприяння, підтримку і послуги студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування¸ а також особам з особливими потребами, адаптації до навчання, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності.
 2. Організація психолого-педагогічних  досліджень з метою виявлення і підтримки студентів, які опинились у складній життєвій ситуації та надання  юридичної, психологічної допомоги.
 3. Дослідження стану та потреб студентських сімей, аналіз ситуації у цій цільовій групі з використанням програмних документів Міністерства освіти і науки України щодо роботи з молоддю, зокрема  у відповідності до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, положень Національних програм «Молодь України», «Підтримка сім′ї», «Репродуктивне здоров’я нації», «Стоп насильству».
 4. Розробка рекомендацій та програм навчання молодих батьків на базі проведених досліджень і забезпечення консультативної допомоги особам, що навчаються та працівникам з питань міжособистісних стосунків у сім′ї, створення сім′ї, виховання та розвитку дитини через надання психолого-педагогічних, соціальних та юридичних консультацій відповідно до індивідуальних потреб студентської молоді та студентських сімей, зокрема.
 5. Організація спільно із студентським клубом, первинною профспілковою організацією культурно-просвітницьких заходів в рамках національних, обласних та міських програм відповідного спрямування та реалізація інших форм інформаційно-просвітницької роботи з метою популяризації волонтерського руху у студентському середовищі.
 6. Забезпечення у спільній діяльності з органами студентського самоврядування, студентським клубом, первинною профспілковою організацією  умов для поєднання студентством  навчання і догляду за дитиною, а також підтримки в університеті позитивного ставлення до сімейних студентів шляхом організації інформаційно-просвітницьких і превентивних заходів.
 7. Забезпечення соціально-педагогічного супроводу дітей під час тимчасового перебування в кімнаті для батьків з дітьми, в тому числі безпосередній догляд за дітьми в період перебування батьків на заняттях чи консультаціях, забезпечення змістовного дозвілля дітей, сприяння розкриттю здібностей, талантів, обдарувань дітей через їх участь у розвиваючих заняттях.
 8. Проведення творчих занять для дітей зі студентських сімей, сімей працівників, а також тренінгів та спільних занять дітей з батьками з метою інформування про існуючі підходи і методи сімейного виховання та напрацювання молодими батьками навичок сприяння гармонійному розвитку дитини.
 9. Співпраця з іншими структурними підрозділами університету з питань супроводу та соціального захисту студентів та працівників.
 10. Співпраця з іншими вищими навчальними закладами, установами, громадськими організаціями, вивчення та використання кращого досвіду з питань сприяння студентським сім’ям, сімейно-родинного виховання.

 

ІІІ. Організація роботи кімнати тимчасового перебування дітей

 1. У своїй повсякденній роботі кімната підпорядковується керівнику Центру.
 2. За поданням керівника Центру  для безпосередньої організації роботи кімнати призначається відповідальний фахівець, який має вищу педагогічну освіту відповідного напряму та практичний досвід роботи з дітьми.
 3. Цей фахівець – за посадою методист – здійснює супровід дітей під час їх тимчасового перебування у кімнаті (на термін – не більше чотирьох годин) та несе безпосередню відповідальність за безпеку дітей, які перебувають під його наглядом.
 4. У випадку тимчасової неможливості виконання своїх професійних обов’язків, за згодою керівника Центру, можливим є  тимчасове перекладання відповідальності за роботу кімнати та перебування в ній дітей, на іншу посадову особу, яка має відповідну освіту та фахову підготовку за умови додаткового інструктування цієї особи і її готовності прийняти відповідальність на себе.
 5. Методист, який відповідає за організацію роботи кімнати є матеріально відповідальною особою, яка відповідно до наказу ректора несе матеріальну відповідальність за устаткування і обладнання кімнати, за дотримання в ній санітарно-гігієнічних умов та правил техніки безпеки.
 6. Необхідною умовою виконання обов’язків є наявність у фахівця, що працює у кімнаті, санітарної книжки.
 7. Інші посадові обов’язки методиста, який відповідає за організацію роботи кімнати та тимчасове перебування в ній дітей студентів та працівників університету, визначаються його посадовою інструкцією, яка розробляється та затверджується в установленому в університеті порядку з урахуванням вимог Посадової інструкції вихователя групи раннього віку та різновікової (середньо-старшої) групи, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
 8. Методист, який відповідає за роботу кімнати, веде щоденний облік відвідування кімнати та здійснює реєстрацію заходів для батьків та дітей, що проводяться у кімнаті, а також щоквартально надає керівнику Центру звіт про поточну роботу та за результатами проведених заходів.
 9. До роботи у кімнаті на громадських засадах можуть залучатися викладачі та працівники університету, а також студенти-волонтери, які мають відповідну підготовку до роботи з дітьми.
 10. Кімната тимчасового перебування дітей може бути використана як база для проходження педагогічної практики студентами спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта».

 

ІV. Організаційно-правові засади діяльності Центру

 

 1. До складу Центру входять педагог соціальний, керівник психологічної служби (практичний психолог), методист з питань дошкільного виховання. До роботи центру залучаються викладачі та працівники університету, здобувачі вищої освіти, які виконують обов’язки в залежності  від поставлених центром завдань.
 2. Керівник центру призначається наказом ректора університету і здійснює на громадських засадах такі функції:

-         планування та організація роботи центру відповідно до його завдань;

-         координація роботи працівників центру;

-         організація та здійснення співпраці центру з іншими структурними підрозділами університету з питань роботи центру;

-         організація співпраці з іншими ВНЗ, установами, громадськими організаціями з питань соціального захисту студентів, задоволення їх соціальних  потреб.

 1. Загальну координацію роботи Центру здійснює проректор з науково-педагогічної роботи.
 2. Центр має право поширювати інформацію про свою діяльність на офіційному веб-сайті університету та через інші інформаційні засоби.
 3. У центрі може бути організована робота клубів, секцій, гуртків для надання всебічної допомоги студентам пільгових категорій, працівникам та  сім’ям з дітьми.
 4. Центр у своїй роботі взаємодіє з:

-         студентським клубом – з питань організації та проведення святкових заходів;

-         психологічною службою – з питань надання консультативної допомоги студентству і працівникам університету, організації психологічних досліджень;

-         факультетами дошкільної та технологічної освіти, психолого-педагогічним  (кафедра дошкільної освіти та змісту і методики початкового навчання) – з питань проходження студентством  педагогічної практики, волонтерських загонів;

-         Центром гендерної освіти – з питань організації просвітницьких заходів щодо поширення практики гендерної рівності (конференції, круглі столи, семінари, тренінги).

 1. Режим роботи центру встановлюється ректором університету за погодженням з профспілковою організацією.
 2. Діяльність центру регламентується планом роботи, який складається керівником центру  на навчальний рік і літній період,  затверджується ректором за погодженням з профспілковою організацією.
 3. Ведення діловодства, статистичної звітності у центрі здійснюється відповідно до законодавства.

 

V. Прикінцеві положення

 

 1. Положення затверджується ректором університету за поданням керівника Центру соціального розвитку.
 2. Зміни і доповнення до Положення приймаються в тому самому порядку, що й саме Положення.

В. о. проректора з науково-

педагогічної роботи                                                             В.П. Лисечко     

                                                       

                  

Начальник юридичного відділу                                           О.С. Поліщук                                          

2762

                             

План роботи Центру соціального розвитку КДПУ на 2017 – 2018 н.р.

 

Захід

Відповідальний

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

1

Оновлення бази даних студентів пільгових категорій університету 

педагог соціальний, деканати факультетів

2

Підготовка наказів про призначення соціальних стипендій, соціальних виплат студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

педагог соціальний

3

Узгодження списків студентів пільгових категорій з Управлінням праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної райради

педагог соціальний

4

Розвага  для дітей, які перебувають у дитячій кімнаті «Веселий вулик»  «Осінній марафон» 

вихователь-методист

5

Співпраця з профспілковою організацією щодо матеріального сприяння роботі дитячої кімнати «Веселий вулик»

керівник Центру

6

Оновлення інформації на сайті університету

вихователь-методист

 

 

ЖОВТЕНЬ   

 

1

Оформлення соціальних паспортів студентів 1, 5 курсів  з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

педагог соціальний

 

2

Організація медичного огляду студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

педагог соціальний

 

3

Тренінг зі  студентами-волонтерами для проходження практики в дитячій кімнаті 

вихователь-методист, кафедра дошкільного виховання

4

Індивідуальні консультації зі студентами «групи ризику»

психологічна служба, педагог соціальний, юрисконсульт

5

Взаємодія із відділом у справах сім’ї і молоді виконкому Металургійної райради

педагог соціальний

 

6

День здоров’я для дітей, які перебувають у дитячій кімнаті «Веселий вулик»  «Козачий майданчик»

вихователь-методист

7

Музичне заняття для дітей, які перебувають у дитячій кімнаті «Веселий вулик»    «Всесвіт музичних звуків»

вихователь-методист

8

Круглий стіл  спільно з клубом молодих батьків «Стамбульська конвенція – переваги чи недоліки державної політики?»

Студентський актив

 

ЛИСТОПАД

 

1

Заняття-дискусія «Правові засади роботи соціального педагога у закладах освіти»  (гр.ЗСП-14 )

педагог соціальний

 

2

Майстер-клас для дітей, які перебувають у дитячій кімнаті «Веселий вулик»     з виготовлення  поробок «Осінній кошик»

 

вихователь-матодист

3

Соціологічне дослідження стану потреб студентських сімей, які проживають у гуртожитках

студрада гуртожитків

4

Участь у заходах кафедри педагогіки  «16 днів проти насильства»

 

кафедра педагогіки, студентський актив

5

Свято до Дня  соціального педагога і соціального працівника 

 

студклуб, вихователь-методист, педагог соціальний

6

Спільний захід з клубом молодих мам «Соціально-правові основи державної політики щодо захисту сімей з дітьми»

 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, вихователь-методист, клуб молодих мам

7

Консультації педагога соціального

 

педагог соціальний

 

8

Узгодження з первинною профспілковою організацією списків студентів пільгових категорій для отримання солодких новорічних подарунків

педагог соціальний

 

ГРУДЕНЬ

 

1

Свято «Святий Миколай у гості завітав»

вихователь-методист

2

Акція до Дня людей с особливими потребами «Не будь байдужим» 

студрада, вихователь-методист

3

Фото-виставка «Молодь проти СНІДу» 

студенти-волонтери

4

Створення відкритої сторінки в мережі «Фейсбук» для обміну досвідом з соціальних питань у вищих навчальних закладах

 

педагог соціальний

5

Участь у благодійних акціях для дітей-сиріт «Подаруй казку дитині»

 

волонтери

6

Новорічна розвага для дітей, які перебувають у дитячій кімнаті «Веселий вулик»      «У пошуках ялинки»

 

вихователь-методист, студенти-волонтери факультету дошкільної і технологічної освіти

 

СІЧЕНЬ

 

1

Свято до Дня  народження «Веселого Вулика»

вихователь-методист

2

Майстер-клас для дітей, які перебувають у дитячій кімнаті «Веселий вулик»       з виготовлення різдвяних подарунків «Зимові візерунки»

 

вихователь-методист, волонтери

3

Проведення  анкетування серед студентів і працівників університету для визначення рівня надання соціальних послуг

 

студрада

4

Тренінг для студентів з дітьми «Попередження емоційного перевантаження дитини»

 

кафедра дошкільного виховання, волонтери

5

Спортивний захід для дітей, які перебувають у дитячій кімнаті «Веселий вулик»       «Про лінь забудеш – здоровим будеш»

 

вихователь-методист

 

ЛЮТИЙ

 

1

Свято Масляної для дітей, які перебувають у дитячій кімнаті «Веселий вулик»       «Зиму проводжаємо – весну зустрічаємо»

вихователь-методист

2

Оновлення стенду  для батьків «моя дитина – майбутній першокласник»

 

вихователь-методист

3

Засідання волонтерського активу щодо проходження педагогічної практики у дитячій кімнаті «Веселий вулик»

 

 керівник практики, вихователь-методист

4

Оновлення списків студентів пільгових категорій

 

педагог соціальний

5

Оформлення наказів про призначення соціальних стипендій 

 

педагог соціальний

6

Узгодження списків студентів пільгових категорій з Управлінням праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної райради

 

педагог соціальний

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

1

Свято до Всесвітнього дня жінок «Подарунок мамі»

 

вихователь-методист

2

Майстер-клас  «Квіти з пластиліну»

 

вихователь-методист

3

Оформлення фото-виставки  «Моя родина»

 

волонтери, члени клубу молодих мам

4

Відкрита лекція для групи СП-15 «Попередження насильства в сім’ї» 

 

керівник психологічної служби університету

5

Консультації батьків «Особистісний розвиток дитини – спільна справа батьків і педагогів»

 

вихователь-методист дитячої кімнати

6

Оновлення куточку для батьків «Найкраще виховання дитини – приклад батьків»

 

вихователь-методист

 

КВІТЕНЬ

 

1

Розвага до Дня сміху «Сюрприз» 

 

вихователь-методист

2

День здоров’я «Веселі стрибки» 

 

вихователь-методист 

3

Психологічне консультування студентів, які опинились у скрутних життєвих обставинах

 

педагог соціальний, психологічна служба

4

Інформаційно-просвітницький захід щодо популяризації волонтерського руху серед студентів

студрада

5

Організація медичного огляду студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

педагог соціальний

 

ТРАВЕНЬ

 

1

Заняття «До свята вшанування ветеранів»   

 

вихователь-методист

2

Спортивні забави «сила є у нас – ми, малята, вищий клас!»

 

вихователь-методист

3

Заняття «на дорозі, в лісі, вдома – все безпечне, все знайоме» -

 

вихователь-методист

4

Захід до Дня сім’ї

 

студклуб, волонтери, вихователь-методист 

5

Оформлення інформаційного куточка для батьків «Виховуємо самостійність дитини» 

 

вихователь-методист

 

ЧЕРВЕНЬ – СЕРПЕНЬ

 

1

Майстер-класи  для дітей у дитячій кімнаті

 

вихователь-методист

2

Систематичне оновлення інформації на сайті університету

вихователь-методист

3

Складання плану на 2018-2019 н.р.

 

керівник центру

 

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи                                                  В. П. Лисечко

 

 

Керівник Центру

соціального розвитку                                                        Т.Г. Василюк

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Голова ППО                                                              Л.В. Бурман 

2760
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31