ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

1. Проведення інструктажів з питань охорони праці зі співробітниками:

1.1. Співробітники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.2. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі –

інструктажі) поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

1.3. Вступний інструктаж проводиться:

– з усіма співробітниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

– зі співробітниками інших організацій, які беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі або виконують інші роботи для Університету. Вступний інструктаж проводиться провідним інженером з охорони праці або іншою особою, яка в установленому порядку пройшла навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається у відділі охорони праці, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

1.4. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з новоприйнятими співробітниками(постійно чи тимчасово) до Університету; зі співробітником який переводиться з одного структурного підрозділу Університету до іншого; зі співробітником, який виконуватиме нову для нього роботу. Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими в Університеті інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

1.5. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим співробітником або групою співробітників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу. Повторний інструктаж проводиться в терміни:

  • на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;
  • для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

1.6. Позаплановий інструктаж проводиться зі співробітниками на робочому місці:

  • при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
  • при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
  • при порушеннях співробітниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
  • при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів;
  • для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів. Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим співробітником або з групою співробітників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

1.7. Цільовий інструктаж проводиться зі співробітниками:

  • при ліквідації аварії або стихійного лиха;
  • при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства, оформлюються наряд–допуск, наказ або розпорядження. Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим співробітником або з групою співробітників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

1.8. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (керівник структурного підрозділу).

1.9. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж. При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів, протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань. При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

1.10. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (Додаток 2). Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою. У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів - не обов'язково.

2. Проведення інструктажів з питань охорони праці зі студентами:

2.1. Студенти під час проведення трудового і професійного навчання повинні проходити інструктажі з питань охорони праці: вступний, первинний і позаплановий.

2.2. Вступний інструктаж з охорони праці проводиться на початку навчання в Університеті;

2.3. Первинний інструктаж з охорони праці проводиться:

  • перед початком навчання в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні університету;

перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

2.4. Позаплановий інструктаж з охорони праці зі студентами проводиться при порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

2.5. Інструктажі з охорони праці з студентами, що проводяться під час навчання в Університеті, проводять особи, на яких покладено наказом ректора проведення інструктажів. Реєстрація таких інструктажів проводиться:

- вступний - у журналі реєстрації вступного інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності для студентів КДПУ (Додаток 1);

– первинний на робочому місці в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, де проводиться професійне навчання - у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (Додаток 2).

Особа, яка проводила інструктаж, уносить до цього журналу запис про проведення первинного інструктажу з студентами та їх допуск до роботи. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою. Особи які інструктуються, не розписуються про такий інструктаж.

2.6. Первинний, повторний і позаплановий інструктажі з охорони праці завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж. При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

3. Організація проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності:

3.1. Зі студентами проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності які містять питання безпеки праці, охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження побутового травматизму, дії у випадку надзвичайних ситуацій тощо.

3.2.Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні до Університету проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Програма вступного інструктажу розробляється на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності. Запис про вступний інструктаж робиться у журналі реєстрації вступного інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності для студентів КДПУ (Додаток 1.)

3.3. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться:

– на початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо;

– перед початком зимових канікул;

– наприкінці навчального року перед початком літніх канікул;

– за межами навчального закладу, де освітній процес пов'язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров'я факторів. Первинний інструктаж проводять викладачі, тренери, керівники гуртків тощо. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі та іншому робочому місці. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов'язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку заняття, лабораторної, практичної роботи тощо. Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі. Студенти, які інструктуються, не розписуються про такий інструктаж.

3.4. Позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності з студентами проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), у разі нещасних випадків за межами Університету. Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності (Додаток 2).

   3.5Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться зі студентами Університету в разі організації позанавчальних заходів (екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання, наукові роботи, практики).Реєстрація цільового інструктажу проводиться в журналі цільових інструктажів.                                                                                                   

                                                                                                          

                                                                                                      

                                                                                                        

                                                                                                     

                                                                                                      

 

12396
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31